Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży.

Zakres sprzedaży bezpośredniej

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej:
tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu,
tusze i podroby pozyskane przez koło łowieckie,
produkty rybołówstwa,
żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu asperum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z gatunków rodziny Achatiniade,
mleko surowe,
siarę,
surową śmietanę,
jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych,
produkty pszczele nieprzetworzone.

Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona:
przez producenta konsumentowi końcowemu,
na terenie gospodarstwa producenta,
na targowiskach,
do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach sprzedzaży bezpośredniej

Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  województw sąsiadujących, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.

W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej na obszarze powiatu innego niż powiat, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży.

Rejestracja

W celu rejestracji zakładu do prowadzenia sprzedaży, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Procedura postępowania

Podmiot zamierzający prowadzić sprzedaż bezpośrednią sporządza:

projekt technologiczny, zgodny z wymaganiami jakie powinien spełniać projekt technologiczny, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. poz. 434) dla miejsca, w którym będzie odbywała się produkcja

projekt należy złożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu technologicznego i potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta i Gminy Przysucha) do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Jeżeli projekt technologiczny odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną zatwierdzającą przedłożony projekt technologiczny.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu, podmiot składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta i  Gminy Przysucha) o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do Wykazu podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i nadaje Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii w/w decyzji z nadanym Weterynaryjnym Numerem Identyfikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1077 ze zmianami), pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 w/w ustawy, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym.